Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

wrzesinsky
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaohhmarigold ohhmarigold
wrzesinsky
Reposted fromanestetyk anestetyk viasalami salami

June 21 2015

wrzesinsky


no warmth at that price
0648 91e8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaburdel burdel
wrzesinsky
1993 cb71
Reposted fromadaamanth adaamanth viaimpressionante impressionante
wrzesinsky
wrzesinsky
3416 5506 500
8005 966a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viashakeme shakeme
wrzesinsky
Reposted fromtfu tfu viaimpressionante impressionante
wrzesinsky
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viazielono zielono
wrzesinsky
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— A. de Saint-Exupéry
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazielono zielono
wrzesinsky
7904 6844
Reposted fromnexxt nexxt viakattrina kattrina

June 20 2015

wrzesinsky
6646 94b8 500
wrzesinsky
4185 726e 500
wrzesinsky
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch

June 19 2015

wrzesinsky
6128 96f3 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrazliwa wrazliwa
0589 4d05

Świetlicki

Reposted fromLittleJack LittleJack viasalami salami
8256 d4cd 500
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
6494 7420 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl